Deklaracja dostępności strony bwasokol.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dostosowanie do WCAG 2.1 AA. Obecnie posiadamy stronę dostosowaną do WCAG 2.0 AA - zamierzamy zaktualizować stronę pod tym względem do września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kożuch, k.kozuch@mcksokol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +4818 4482630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

"Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich".

Dostępność architektoniczna
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

 • Budynek Galerii jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki: Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).
 • Recepcja znajdują się na poziomie wejścia do budynku.
 • Każda kondygnacja dostępna jest poprzez windę osobową, której każdy poziom jest zapowiadany przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy posiadają napisy wypukłe oraz alfabetem Braille’a.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach oraz słabowidzących, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz, znajduje się na poziomie wejścia do budynku /obok kasy, recepcji/.

Zwiedzanie wystaw
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanej wystawy. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. 

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty prowadzone są przez cały rok szkolny dla każdego, dostosowane do indywidualnych potrzeb i poziomu rozwoju czy dysfunkcji uczestników. Koordynator przyjmujący rezerwacje zawsze omawia z opiekunami formę zajęć i dostosowuje je do wybranej grupy. Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

W razie potrzeby skorzystania z tłumacza PJM prosimy kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami. Koordynator dostępności Katarzyna Kożuch 18 448 26 30, k.kozuch@mcksokol.pl, Sylwia Kielusiak - specjalista ds. edukacji tel. 18 448 26 64, e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

System Beacon
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ przygotowała aplikację mobilną, która ułatwia zwiedzającym zaplanowanie wizyty w Galerii oraz spełnia funkcję przewodnika po ekspozycji. W aplikacji można znaleźć wszystkie prace prezentowane na ekspozycji. Użytkownik uzyskuje dostęp do multimedialnych informacji o wystawie, prezentowanym dziele oraz jego twórcy. Aplikacja umożliwia również określenie lokalizacji danego eksponatu. Nawigacja odbywa się za pomocą urządzeń Beacon, dzięki którym użytkownik, zbliżając się do danej pracy, otrzymuje powiadomienie z dodatkowymi informacjami na jej temat.

Za pomocą aplikacji można także dowiedzieć się więcej o poprzednich wystawach i wydarzeniach, sprawdzić ceny biletów, godziny otwarcia oraz uzyskać inne przydatne informacje o Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

W celu  pełnego  wykorzystania  możliwości, jakie stwarza  aplikacja we współpracy z beaconami, należy posiadać smartphone z systemem Android w wersji przynajmniej 4.4 lub iOS 7.1.2. Odbieranie sygnałów  przesyłanych przez beacony znajdujące się na ekspozycjach w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ jest możliwe  po  zainstalowaniu  aplikacji  Artem, uruchomieniu  jej, a także włączeniu Bluetooth oraz Wi-Fi.

Instrukcja instalacji:
 1. Uruchom aplikację Google Play.
 2. W sklepie Google Play znajdź aplikację: com.quantanavi.artem lub użyj kodu QR dostępnego w recepcji Galerii BWA SOKÓŁ.
 3. Uruchom Bluetooth na swoim urządzeniu.
 4. Otwórz aplikację.

Instrukcja obsługi:
 1. Aby uruchomić nawigację - zezwól aplikacji na używanie lokalizacji.
 2. Kliknij na obrazek aktualnej wystawy. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu (czarna strzałka na żółtym polu), aby rozpocząć zwiedzanie.
 3. Gdy aplikacja wykryje nową lokalizację w prawym dolnym rogu ukazuje się przycisk, który pozwala odczytać dodatkowe informacje na temat pobliskiego obiektu.
 4. Aby uruchomić opcję odczytu naciśnij przycisk play w prawym górnym rogu.