Informacje praktyczne

Możliwe zwiedzanie grupowe (powyżej 10 osób) poza godzinami otwarcia ekspozycji, a w czasie pracy biura Galerii, po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym (nr tel. 18 534 06 63).
Godziny pracy biura Galerii: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

GODZINY OTWARCIA EKSPOZYCJI

W poniższych dniach Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ jest nieczynna:
 • Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny
 • Święto pracy (1 maja)
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
 • Wszystkich Świętych (1 listopada)
 • Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia (24 grudnia)

poniedziałek: nieczynne
środa: 11.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 11.00 - 18.00
sobota - niedziela: 11:00 - 17.00


POLITYKA CENOWA
BILET WSTĘPU DO GALERII BWA SOKÓŁ:
 • Bilet normalny - 5 zł/os.
 • Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem) - 3 zł/os.
 • Bilet grupowy (od 10 os.) - 2 zł/os.
 • Bilet rodzinny (1-2 rodziców + dzieci) - 1 zł/os.
 • Bilet promocyjny w każdą środę - 1 zł/os.
 • Bilet dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych (na podstawie legitymacji). - 1 zł/os.

BILET WSTĘPU NA WARSZTATY PROWADZONE W GALERII BWA SOKÓŁ:
 • Bilet za udział w warsztatach - 5 zł/os., 10 zł/os.
 • Bilet za udział w warsztatach grup osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (od 5 os.) - 2 zł/os.


REGULAMIN ZWIEDZANIA GALERII

Regulamin obowiązuje okresowo tj. w okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

I. Postanowienia ogólne

W okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy przy korzystaniu z Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 792) oraz niniejszym Regulaminem.

1. Galeria wraz z Kasą jest czynna jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Galerii, a także wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej www.bwasokol.pl lub w kasie Galerii.

2. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść Regulaminu dostępna jest w strefie wejścia do Galerii oraz na stronie: http://bwasokol.pl/informacje-praktyczne-bwa).

3. Ostatnie wejście na wystawy w Galerii odbywa się na 15 minut przed jej zamknięciem.

4. Podstawą wejścia do Galerii jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

5. W okresie obowiązywania Regulaminu, obowiązuje zakaz wstępu osób niezatrudnionych do biur Galerii, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.


II. Zasady zwiedzania

1. Na terenie Galerii, podczas zwiedzania, należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji oraz innych pracowników Galerii.

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

3. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania ostrożności poprzez zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego /przyłbicy ochronnej oraz utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób, a także do stosowania się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Rekomendowane jest również zwiedzanie wystaw w założonych rękawiczkach jednorazowych oraz dezynfekcja rąk w strefie wejścia z użyciem środków dezynfekcji zapewnionych przez Galerię.

4. Zwiedzający mogą poruszać się po budynku Galerii wyznaczoną trasą od strefy wejścia / recepcji Galerii, a mianowicie kolejno: windą na I piętro, windą na II piętro, a następnie klatką schodową w dół do drzwi wejściowych/wyjściowych. Odstępstwa od tej zasady dotyczą jedynie osób z niepełnosprawnościami, które są uprawnione do korzystania windy podczas trasy zwiedzania do góry i na dół, z pominięciem klatki schodowej. W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody recepcjonisty Galerii na zmianę kierunku zwiedzania uzyskaną podczas zakupu biletu wstępu do Galerii.

5.Z trasy zwiedzania mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane – w maksymalnej liczbie nie przekraczającej 24 osób jednocześnie obecnych w Galerii (nie wliczając pracowników Galerii), po 12 osób jednocześnie zwiedzających każdą z 2 sal wystawienniczych: na I i II piętrze.

6. Z trasy zwiedzania w sposób indywidualny może korzystać osoba indywidualna będąca w grupie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, która może zwiedzać wystawę bez innych osób zwiedzających, nie dłużej niż 30 minut na każde piętro, po uprzednim dokonaniu rezerwacji telefonicznej w recepcji Galerii pod nr telefonu tel. 18 534 06 70. W takim przypadku obowiązuje ją zakup biletu wstępu na zasadach ogólnych.

7. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób zwiedzających, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz zasady bezpieczeństwa określone w pkcie II 3. mogą być poproszone o opuszczenie Galerii przez opiekunów wystaw lub innych pracowników Galerii, bez zwrotu należności za bilet wstępu.

8. W Galerii działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających.

9. Na terenie Galerii obowiązują następujące zakazy:

 • dotykania eksponatów/obiektów i elementów architektury ekspozycyjnej,
 • filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
 • wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,
 • wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,
 • prowadzenie na terenie Galerii działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
 • prezentowanie na terenie Galerii transparentów, symboli i emblematów.

10. Zgody Dyrektora Galerii wymaga:

 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.


III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Galeria prowadzi dokumentację fotograficzną wydarzeń organizowanych dla zwiedzających działając w celu promocji swojej oferty i dorobku, jak również w celach archiwalnych. Z tego też względu wizerunek zwiedzających oraz uczestników wydarzeń może zostać utrwalony oraz upubliczniony przez Galerię na stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych poprzez e-mail iod@mcksokol.pl oraz za pośrednictwem sekretariatu Administratora;
 • Dane osobowe zbierane są w celu promocji działań realizowanych przez Administratora, jak również w celach archiwalnych, w związku z realizacją działań statutowych Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w szczególności celu statutowego określonego jako „wychowanie i edukacja aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentację i propagowanie współczesnej twórczości artystycznej oraz inne działania wizualne i multimedialne”, mając jako podstawę prawną przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO;
 • Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia działalności Galerii;
 • Zwiedzający i uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Galerię mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w RODO. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych przez zwiedzających oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez Galerię jest dobrowolne;
 • Dane osobowe mogą być również przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu;
 • Korzystanie z oferty Galerii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z udzieleniem przez zwiedzających zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w powyżej określonych celach przetwarzania, jak również ich zaprezentowania na stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych;
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie Galerii.