ONE DAY I'M GONNA MAKE THE ONION CRY – Dzień Sztuki Performans

8 czerwca 2024, godz. 17:00 - 21:00

Galeria BWA SOKÓŁ

Sztuka
Spektakl / widowisko
Spotkanie / dyskusja
W sobotę, 8 czerwca, ożywimy przestrzeń BWA SOKÓŁ! Wspólnie z kuratorem wydarzenia, performerem i dydaktykiem, Artim Grabowskim, przygotowaliśmy specjalny program, a naszymi gośćmi będą Aleksandra Kubiak oraz BBB Johannes Deimling.

ONE DAY I’M GONNA MAKE THE ONION CRY 

Ten inspirujący i mobilizujący tytuł (zaczerpnięty z cyklu BBB Johannesa Deimlinga) wprowadzi nas w wielowymiarowy i wypełniony potencjałem możliwości fenomen sztuki performans. Operowanie absurdem, rotacja znaczeń, budowanie wizualnych metafor to częste strategie performera, który swoją osobą spaja w dziele wymiar czasu, miejsca, akcji, obrazu i treści. 

Arti Grabowski - polski artysta interdyscyplinarny: malarz, aktor, performer, reżyser teatralny. Prowadzi Pracownię Performance na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracuje na stałe z poznańskim teatrem Porywacze ciał, Teatrem Cinema oraz Teatrem KTO w Krakowie. Szeroko zajmuje się działalnością kuratorską i organizacją wydarzeń promujących performans. Pełnił funkcję kuratora artystycznego programu performans Międzynarodowego Festiwalu Teatrów "A Part" w Katowicach, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance "Akcja-Acción”, Dwubiegunowych Międzynarodowych Spotkań́ Performerów w Sopocie oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Pracowni Performance Aktomar w Krakowie. 

Aleksandra Kubiak - artystka wizualna. W swych dzia­ła­niach bada spo­łeczną skuteczność sztuki. W latach 2001–2013 współ­two­rzyła z Karo­liną Wik­tor Grupę Sędzia Główny (nominacje do Pasz­por­tów Poli­tyki - 2011 i Spoj­rzeń - 2007; lau­re­at­ki Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Per­for­mance w Trento we Wło­szech - 2007 oraz Nagrody TVP Kul­tura - 2005). Od 2014 roku Alek­san­dra Kubiak pra­cuje nad auto­bio­gra­ficz­nym cyklem dzieł, w któ­rym łączy czę­sto trudne, rodzinne doświad­cze­nia z eks­pe­ry­men­tem na polu dzia­łań fil­mo­wych, na styku per­for­mansu, filmu doku­men­tal­nego, teatru. Jest autorką sce­na­riu­szy, pisze tek­sty, reży­se­ruje. Pracuje w Insty­tu­cie Sztuk Wizu­al­nych na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim.

BBB Johannes Deimling - niemiecki artysta wizualny działający na polu performansu, video artu, rysunku, malarstwa. Zajmuje się również edukacją artystyczną – od 1997 roku intensywnie naucza i szerzy wiedzę o sztuce performans. W 2008 roku założył międzynarodowy projekt PAS | Performance Art Studies. Dla Deimlinga istotna jest warstwa wizualna jego dzieł, ewokująca surrealne skojarzenia, igrająca z szerokim spektrum kontekstów, znaczeń, metafor. Deimling korzysta w pełni z artystycznej wolności i tworzy obrazy pełne poetyckich zestawień, unikające dosłowności, poddające próbie percepcję widza. Często współpracuje ze swoją żoną, fotografką Moniką Deimling.

Program wydarzenia wzbogacony będzie aspektem teoretycznym i edukacyjnym w postaci warsztatów i wykładu.

Plan dnia:

12.00 – 16.00 autorskie warsztaty Artiego GrabowskiegoRóżnice pojęcia czasu w sztukach performatywnych – liczba miejsc ograniczona – zapraszamy do zapisów poprzez formularz na stronie lub kontakt z koordynatorem;

17.00-18.30 wykład Artiego Grabowskiego, będący rozwinięciem powyższego tematu;

18.45-21.00 performansy w wykonaniu: Aleksandry Kubiak, Artiego Grabowskiego, BBB Johannesa Deimlinga.


Serdecznie zapraszamy do partycypacji, obserwacji, konfrontacji – bycia z nami tego dnia!