Deklaracja dostępności strony bwasokol.pl

Deklaracja dostępności www.bwasokol.pl

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bwasokol.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Łopalewska.
 • E-mail: a.lopalewska@mcksokol.pl
 • Telefon: +48 18 534 06 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: +48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ znajduje się obok Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, w centrum miasta, przy ul. Długosza 3.

Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu, można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Galerii jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Recepcja jest na poziomie wejścia do budynku.

Każda kondygnacja dostępna jest poprzez windę osobową, której każdy poziom jest zapowiadany przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie wejścia do budynku /obok kasy, recepcji/. W toalecie jest przewijak.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zwiedzanie wystaw

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanej wystawy. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających.

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty prowadzone są przez cały rok szkolny dla każdego. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Koordynator przyjmujący rezerwacje zawsze omawia z opiekunami formę zajęć i dostosowuje je do wybranej grupy.

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza PJM podczas warsztatów.

Prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.

Inne informacje i oświadczenia

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ/SPECJALISTA DS. EDUKACJI:

Sylwia Kielusiak 
tel. +48 18 448 26 64,
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl.