Deklaracja dostępności strony bwasokol.pl

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Brak audiodeskrypcji do materiałów filmowych umieszczonych na stronie
 • Mapa dojazdu nie jest dostępna

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Łopalewska.
 • E-mail: dostepnosc@mcksokol.pl
 • Telefon: +48 18 448 26 10


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: +48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

NASZ ADRES

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz

KONTAKT I WSPARCIE ZE STRONY PRACOWNIKÓW

Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami słuchu poprzez SMS
tel.: +48 600 439 299

SPECJALISTKA DO SPRAW EDUKACJI/ KOORDYNATORKA DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ

Sylwia Kielusiak - znajomość PJM poziom podstawowy A1
tel.: +48 18 534 06 64
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Informacja o działalności Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w PJM znajduje się tu FILM O DZIAŁALNOŚCI MCK SOKÓŁ

DOJAZD DO GALERII BWA SOKÓŁ
Jesteśmy w centrum miasta. Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki.
W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki: Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

OTOCZENIE INSTYTUCJI
Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku znajduje się na poziomie parkingu.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI
Recepcja i kasa biletowa jest na poziomie wejścia do budynku.

Na tym poziomie znajduje się oznakowana toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W toalecie jest przewijak.

Toaleta wyposażona jest w system przywoławczy dźwiękowo-wizualny.

Każda kondygnacja budynku udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Winda osobowa ma wyjście z jednej strony.
Każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Psy asystujące są mile widziane, zapewniamy miskę z wodą – dostępna jest w kasie.

POLITYKA CENOWA

BILET WSTĘPU DO GALERII BWA SOKÓŁ:
 • Bilet normalny - 5 zł/os.
 • Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem) - 3 zł/os.
 • Bilet grupowy (od 10 os.) - 2 zł/os.
 • Bilet rodzinny (1-2 rodziców + dzieci) - 1 zł/os.
 • Bilet promocyjny w każdą środę - 1 zł/os.
 • Bilet dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych (na podstawie legitymacji). - 1 zł/os.

BILET WSTĘPU NA WARSZTATY PROWADZONE W GALERII BWA SOKÓŁ:
 • Bilet za udział w warsztatach - 5 zł/os., 10 zł/os.
 • Bilet za udział w warsztatach grup osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (od 5 os.) - 2 zł/os.


OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Organizujemy indywidualne lub grupowe zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy.
Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających.

Zgłoszenia na warsztaty oraz zwiedzanie Galerii przyjmują:

Sylwia Kielusiak
tel.: +48 18 534 06 64
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Ewelina Gurgul
tel.: +48 18 534 06 70
e-mail: e.gurgul@mcksokol.pl

Aby skorzystać z tłumacza języka migowego podczas warsztatów, prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.


WYSTAWY

Organizujemy warsztaty wprowadzające do zwiedzania wybranych wystaw.

Staramy się, w miarę możliwości, zapewniać tłumacza języka migowego podczas wernisaży.


WARSZTATY

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABOSŁYSZACYCH, GŁUCHYCH, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI,  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI

WIDZĘ / DOTYKAM / CZUJĘ (wymagany opiekun tłumaczący na język migowy)
Pogadanki oraz warsztaty związane ze Sztuką Współczesną. Wierzymy, że sztuka może być świetnym narzędziem do wyrażania swoich poglądów i emocji. Terapia poprzez sztukę ma duży wpływ na rozwój sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi - materiałów. Jest wyciszająca i wspomaga koncentrację. Uczestnicy nauczą się pracować rożnymi technikami plastycznymi. Będą posługiwać się różnorodnymi narzędziami w celu wyrażania swoich emocji, potrzeb, zainteresowań.


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI

Wszystkie pomieszczenia - pomieszczenia - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3 oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Kościuszki 34 - tworzą organizacyjnie i technicznie jeden wzajemnie uzupełniający się obiekt. Wyposażone są w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem całodobowym, podpiętym do Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory akustyczne są słyszalne w każdej części obiektu, a sygnalizatory optyczne dodatkowo zamontowane są w toaletach dla osób niepełnosprawnościami.

Ewakuacją do momentu przybycia Straży Pożarnej dowodzi kierownik techniczny obiektu lub jego zastępca. Jeżeli kierownik techniczny lub zastępca kierownika są nieobecni, to opuszczeniem budynku kierują:

 • ewakuacją osób korzystających z sal kinowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun sali – bileter;
 • ewakuacją osób korzystających z sal wystawowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun ekspozycji;
 • ewakuacją osób korzystających z pozostałych pomieszczeń - sal w obiekcie – osoba odpowiedzialna za organizację zajęć, obecna w danym dniu i czasie np. koordynator wydarzenia, instruktor, trener;
 • ewakuacją osób korzystających z kawiarni Klub Sztuki - obsługa kawiarni.

Ewakuowane w pierwszej kolejności są dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (z różnych względów). Osoby odpowiedzialne za ich ewakuację w pierwszej kolejności zadbają o wyznaczenie i zobowiązanie osób sprawnych z najbliższego otoczenia do udzielenia potrzebującym pomocy (w miarę ich możliwości) oraz wskażą drogi ewakuacyjne i lokalizację sprzętu ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację klatki ewakuacyjne są oddymiane za pomocą klap i nawietrzania mechanicznego. Drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać trzeba się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej, z poszczególnym pomieszczeń obiektu do klatek ewakuacyjnych i do wyjścia na zewnątrz obiektu, nie przekracza 20m.