Deklaracja dostępności strony bwasokol.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.4.12 – Odstępy w tekście.

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja.

3.3.3 – Sugestie korekty błędów.

4.1.3 – Komunikaty o stanie.

Dostosowanie do WCAG 2.1 AA.

Obecnie strona internetowa dostosowana jest do WCAG 2.0 AA.

Trwają prace nad aktualizacją strony. Przewidywany termin zakończenia aktualizacji - maj 2021 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Łopalewska, a.lopalewska@mcksokol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 534 06 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

"Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich".


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ znajduje się obok Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, w centrum miasta, przy ul. Długosza 3.

Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu, można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Galerii jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Recepcja jest na poziomie wejścia do budynku.

Każda kondygnacja dostępna jest poprzez windę osobową, której każdy poziom jest zapowiadany przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie wejścia do budynku /obok kasy, recepcji/. W toalecie jest przewijak.

Zwiedzanie wystaw
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanej wystawy. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających.

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty prowadzone są przez cały rok szkolny dla każdego. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Koordynator przyjmujący rezerwacje zawsze omawia z opiekunami formę zajęć i dostosowuje je do wybranej grupy.

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza PJM podczas warsztatów.

Prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ/SPECJALISTA DS. EDUKACJI:
Sylwia Kielusiak 
tel. +48 18 448 26 64,
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl.