Mały scenograf - konkurs na projekt kostiumów i scenografii

16 lutego - 30 kwietnia 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

Edukacja
Sztuka
Konkurs
„Mały scenograf” jest konkursem towarzyszącym jubileuszowej wystawie malarstwa Krzysztofa Kulisia „Pomiędzy...”, która w dniach 5 lutego - 11 kwietnia 2021 r., jest prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci na temat twórczości sądeckich artystów, upowszechnianie wiedzy związanej z teatrem, scenografią i kostiumami scenicznymi, rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności manualnych u najmłodszych.
Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie scenografii z postaciami i kostiumami do wybranej bajki: „Jasia i Małgosi” lub „Czerwonego Kapturka”. Wszystkie elementy powinny być samodzielnymi dziełami, wykonanymi przez dzieci.

ZGŁOSZENIA

Organizator zaprasza do konkursu klasy I - III ze szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Zgłoszenia klasy do udziału w Konkursie może dokonać osoba pełnoletnia (nauczyciel, wychowawca), która przesyła skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy s.kielusiak@mcksokol.pl, (jednocześnie udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej). Na podstawie zgłoszenia mailowego do każdego uczestnika zostanie wysłane pudełko. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie kompletu prac (pudełko wraz z zawartością) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, oddział Galeria BWA SOKÓŁ z dopiskiem Konkurs „Mały scenograf”. 

Prace konkursowe mogą zostać złożone:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem kuriera,
  • osobiście w biurze Galerii BWA SOKÓŁ w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
Prace dostarczone do siedziby Galerii BWA SOKÓŁ po terminie podanym powyżej nie wezmą udziału w konkursie. Organizator zastrzega również, że prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

NAGRODY

  • Laureatom I miejsca zostanie przyznana nagroda w formie bezpłatnego wstępu na spektakl teatralny organizowany przez MCK SOKÓŁ w terminie ustalonym z opiekunem zwycięskiej klasy (bilet dla każdego dziecka) oraz zestawu 24 kredek pastelowych dla każdego dziecka.
  • Laureatom II miejsca zostanie przyznana nagroda rzeczowa w formie książki i zestawu 24 kredek pastelowych dla każdego dziecka.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Werdykt wyboru laureatów jest ostateczny i nieodwołalny. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na wskazany w karcie zgłoszenia adres szkoły. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Wyniki Konkursu wraz z protokołem oraz fotografie prac laureatów opublikowane zostaną na kanałach informacyjnych Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.bwasokol.pl, www.mcksokol.plwww.facebook.com/bwasokol, www.facebook.com/mcksokol.

Powiązane z

Krzysztof Kuliś - Pomiędzy...

Retrospektywna wystawa jubileuszowa zorganizowana z okazji 50-lecia pracy twórczej, znanego sądeckiego artysty malarza, wieloletniego dyrektora Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, twórcy Międzynarodowego Biennale Pasteli, założyciela Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artysty wykonane w technice pastelu, akwareli oraz w technice oleju na płótnie.